Αλεξανδρούπολη: Απορρίφθηκε απ’ την Αποκεντρωμένη η προσφυγή της Μητρόπολης για το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου

Αλεξανδρούπολη: Απορρίφθηκε απ’ την Αποκεντρωμένη η προσφυγή της Μητρόπολης για το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου

Αππορίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης η τριπλή προσφυγή από τον  Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.Άνθιμο, την Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μαΐστρου, για το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου στον Πλατανότοπο Μαίστρου.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη 7 Νοεμβρόυ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγινε η τξέταση προσφυγής κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κκ Άνθιμου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης» και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Μαΐστρου» κατά της αριθμ. 360/2023 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την κρίση ενστάσεων Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς – ΚΦ “Θρησκευτικού Χώρου” (Αγ. Παϊσίου – περιοχή πλατανότοπος Μαΐστρου).

Με την προσφυγή ζητούνταν η ακύρωση τηςγνωστής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης που ενέκρινε την ένσταση την οποία άσκησαν οι ιδιοκτήτες του ναϊδίου του Αγίου Παϊσίου στη Μαϊστρο. για το θέμα της μεταβολής του τοπικού ρυμοτομικού στο σημείο ώστε να χαρακτηριζόταν ως κοινωφελής χώρος και να αποδίδονταν στη  Μητρόπολη με απαλλοτρίωση. Είναι άλλωστε γνωστή η χρόνια διαμάχη για το συγκεκριμένο ζήτημα και το γεγονός ότι η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κατάφερε να “σφραγιστεί” ο χώρος και να μην τον επισκέπτονται πιστοί, όπως κατά εκατοντάδες έκαναν όταν λειτουργούσε.

Επίσης είναι γνωστό ότι  για το θέμα, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κατέθεσε μήνυση στον Εισαγγελέα εναντίον όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και ζήτησε  ζητήσει τη νομική διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή παράβαση καθήκοντος από τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν υπέρ της ένστασης.

Στπ σκεπτικό της απόφασης που απέρριψε την τριπλή προσφυγή αναφέρεται ότι:

-Τα σχέδια ρυμοτομίας ή οι τροποποιήσεις τους που υποβάλλονται από τους δήμους ή τις κοινότητες στην αρμόδια αρχή για έγκριση, πρέπει να συνοδεύονται από τις τυχόν σχετικές ενστάσεις του κοινού
με τις παρατηρήσεις των δήμων και κοινοτήτων γι’ αυτές και με παραστατική επεξήγηση κάθε ένστασης στο σχέδιο». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί γνωμοδοτικό και μη δεσμευτικό για τη διοίκηση στάδιο της όλης διαδικασίας, προκειμένου να προωθηθεί η πρόταση νέου ρυμοτομικού σχεδίου προς τις αρχές έγκρισης….».
-Επειδή, όπως σαφώς προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η εν λόγω Πολεοδομική Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς – ΚΦ “Θρησκευτικού Χώρου” δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου, ενώ η όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δύναται να εκκινηθεί η διαδικασία, αποτελεί πρόταση προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο και έχει μόνο συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό, μη εκτελεστό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα.

-Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία αποτελούμενη από περισσότερες διαδοχικές διοικητικές πράξεις μέχρι την επέλευση του τελικού έννομου αποτελέσματος, ήτοι την έκδοση του προβλεπόμενου, με
πρόταση του αρμόδιου Υπουργού π.δ/τος ή με άλλη πράξη της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, η οποία ως τελευταία ενσωματώνει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις γνωμοδοτικού ή εκτελεστού χαρακτήρα και συνεπώς αυτές δεν μπορούν να προσβληθούν νόμιμα με ειδική διοικητική προσφυγή (βλ.και Αν.Τάχος :Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η Έκδοση, παρ.99, σελ, 564 και επομ.).
-Επειδή, η απόφαση του οργάνου του δήμου που αφορά σε πολεοδομική μελέτη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, άρα και η προσβαλλόμενη απόφαση του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης που αφορά σε εξέταση ενστάσεως επί αυτής της πολεοδομικής μελέτης, λαμβάνεται στα πλαίσια της εκ του νόμου ισχύουσας
σύνθετης διαδικασίας τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, αποτελεί γνωμοδοτικής φύσεως απόφαση και δεν ενέχει εκτελεστό χαρακτήρα, μη δυνάμενη εξ΄ αυτού να προσβληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 ενώπιον του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


-Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω προσβαλλόμενη αριθμ.360/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης εξετάζει ένσταση κατά πρότασης έγκριση «Πολεοδομικής μελέτης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου κοινωφελούς – ΚΦ (Θρησκευτικού χώρου)», όπως αυτή
αποφασίσθηκε με την αριθμ. 131/2023 προγενέστερη απόφασή του και αποτελεί έκφραση γνώμης- πρόταση, η οποία ενσωματώνεται στην τελική διοικητική πράξη.
-Επειδή, σύμφωνα με τη Νομολογία του ΣτΕ η άσκηση προσφυγής είναι δυνατή μόνο κατά αποφάσεων που έχουν εκτελεστό χαρακτήρα.
Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατεθέντα, προκύπτει ότι η εν θέματι προσφυγή δεν πληροί σωρευτικώς τις προϋποθέσεις παραδεκτότητας, αφού ασκείται κατά απόφασης που στερείται εκτελεστότητας, ως εκ τούτου κρίνεται ως απαραδέκτως ασκηθείσα, άρα απορριπτέα και δεν εξετάζεται
περαιτέρω, παρέλκει δε και η εξέταση των λόγων αυτής.
Για τους ανωτέρω λόγους,
Αποφασίζουμε
Απορρίπτουμε, ως απαραδέκτως ασκηθείσα, την από 29-09-2023 προσφυγή του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κκ Άνθιμο, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης» και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Μαΐστρου» κατά της αριθμ. 360/2023 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την κρίση ενστάσεων
Πολεοδομικής Μελέτης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοινωφελούς – ΚΦ “Θρησκευτικού Χώρου” (Αγ. Παϊσίου – περιοχή πλατανότοπος Μαΐστρου), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΗΤΤΡΟΠΟΛΗΣ