Προσλήψεις: Θέσεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων του Διδυμοτείχου για εκπαίδευση Συνοριοφυλάκων

Προσλήψεις: Θέσεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων του Διδυμοτείχου για εκπαίδευση Συνοριοφυλάκων

Η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου με ανακοίνωση της ζητάει να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για θέσεεις διδακτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται προκηρρύσσει:

 1. Την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτού που επιθυμούν να διδάξουν για τους δύο Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, για τις Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
 2. Την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν για τους δύο Συνοριακούς Φύλακες για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης.

Καθήκοντα

Το διδακτικό προσωπικό έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

 • Να διδάσκει ολόκληρη την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής Αστυφυλάκων.
 • Να οργανώνει και προγραμματίζει το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος.
 • Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα του Κέντρου Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων (Κ.Ε.Σ.Φ.), εφόσον αυτό συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.
 • Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμόδια τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 • Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή ενημερώνει το Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων.
 • Να επικοινωνεί και συνεργάζεται συχνά με τους συναδέλφους, του ίδιου κύκλου μαθημάτων (ποινικών – κοινωνικών, κ.λ.π), ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη πρόοδος της διδακτέας ύλης.
 • Να προσέρχεται την καθορισμένη ώρα και ειδοποιεί έγκαιρα το αρμόδιο γραφείο του Κ.Ε.Σ.Φ. σε περίπτωση κωλύματος. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή στη διδασκαλία της προβλεπόμενης διδακτέας ύλης, χωρίς κενά και άσκοπες επαναλήψεις, οι τακτικοί καθηγητές οφείλουν, σε περίπτωση κωλύματος, να ενημερώνουν τους αναπληρωματικούς καθηγητέ (στο χώρο εργασίας ή την οικία τους) περί του ειδικότερου αντικειμένου διδασκαλίας, προκειμένου να προετοιμάζονται κατάλληλα.
 • Να ενημερώνει το Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων, σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευόμενων Συνοριακών Φυλάκων και εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση ή αναθεώρηση 9 των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
 • Να καταβάλλει προσπάθεια για την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας:

α) με τη χρησιμοποίηση πρακτικών παραδειγμάτων αναφέροντας περιστατικά από την επικαιρότητα ή γεγονότα του παρελθόντος που απασχόλησαν την Αστυνομία και την κοινή γνώμη, με κριτική των εύστοχων και άστοχων ενεργειών του προσωπικού της που επενέβη.

β) Με την ανάλυση πραγματικών συμβάντων και τη δημιουργία εικονικών περιστατικών, όπου θα προσεγγίζονται, κατά το δυνατό, οι πραγματικές συνθήκες αστυνόμευσης, στα οποία με τη συμμετοχή των Εκπαιδευόμενων Συνοριακών Φυλάκων σε διάφορους ρόλους (δράστη, παθόντα, μάρτυρα, επεμβαίνοντος αστυνομικού), θα δίδονται οδηγίες – παρατηρήσεις ως προς το ορθό ή μη της αντιμετώπισης.

γ) Δίδοντας στους/στις εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες υποδείγματα σεναρίων, πραγματικών ή μη, πάνω στα οποία να προβληματίζονται και να καλούνται να δίνουν έγγραφες ή προφορικές απαντήσεις, και εν συνεχεία δε, να διεξάγεται συζήτηση και να δίδεται η ορθή λύση.

 • Να συμμετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων, η οποία πραγματοποιείται τακτικά κάθε τρίμηνο ή και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος.
 • Να διακρίνεται για αντικειμενικότητα και απροσωποληψία. Να αποφεύγει την ανοχή, να καταδικάζει την αμέλεια και να επαινεί την καλή επίδοση, ώστε να δημιουργείται πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 • Να συμμετέχει σε δραστηριότητες του Κέντρου Εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων που διδάσκει.
 • Να εφαρμόζει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλακών», όπως ισχύει.
 • Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υγειονομικά πρωτόκολλα.

Υποβολή αιτησεων

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 15:00 ώρα της Πέμπτης 23ης Νοεμβρίου 2023 , προσωπικά από τους υποψήφιους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ΔΙΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την 15:00 ώρα της Πέμπτης 23ης Νοεμβρίου 2023 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις ως:

 1. Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
 2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου