Τοψίδης: Ακύρωσε η Αποκεντρωμένη την πρόσληψη του φίλου του Μπάμπη Παναγόπουλου, ως Ειδικού Συνεργάτη Β.Πουλιλιού

Ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Μακεδονίας-Θράκης, την απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, με την οποία προσέλαβε τον Χαράλαμπο Παναγόπουλο ως έμμισθο Ειδικό Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Βαγγέλη Πουλιλιού.

Ο κ.Παναγόπουλος είναι γνωστό σε όλους που αποτελεί στενό φίλο και “δεξί χέρι” του νέου Περιφερειάρχη κ.Τοψίδη και ήταν “στήριγμα” στις προσπάθειες του να κερδίσει τις εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023. Επειδή λοιπόν θέλει να έχει δίπλα του ανθρώπους έμπιστους, όπως πήρε και τον κουμπάρο του πρώην δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδη, τον προσέλαβε με απόφαση στις 13 Απριλίου 2024. Μόνο που όπως αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης, ο για λίγους μήνες πρώην Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν.Δ. Έβρου μετά την παραίτηση τότε της Έμυς Κσιμάτη, ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, έστω και αν υπέγραψε στις 24 Απριλίου 2024 Ειδική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και εργαζόταν κανονικά. Μάλιστα όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν πάντα δίπλα στον Περιφερειάρχη πότε στην Κομοτηνή και πότε στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης βρισκόταν στο νομό μας.

-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

-ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ


Όμως στις 29-04-2024 κατατέθηκε προσφυγή από τον δικηγόρο Αλεξανδρούπολης Δημήτριο-Χρήστο Ζαφείρα, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της υπ’αρ.πρωτ.οικ. 80946/1774/13-03-2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Ιωάννη Σάββα στις 19 Ιουνίυ 2024, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ και φυσικά ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ του Μπάμπη Παναγόπουλου. Στην απόφαση του κ.Σάββα αναφέρονται μάλιστα μια σειρά από λόγους που έκανε δεκτή την προσφυγή του κ.Ζαφείρα και ακύρωσε την απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ.Τοψίδη για την πρόσληψη του κ.Παναγόπουλου, με τους κυριότερους να είναι:

  • Είναι κάτοχος απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο Λυκείου, ενώ απαιτείται με βάση το νόμο να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής
  • Επίσης, από το νόμο προβλέπεται και απαιτείται να έχει ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδεικνυόμενη με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης
  • Ο Χαράλαμπος Παναγόπουλος όμως στον φάκελο της πρόσληψης του επικαλείται όσον αφορά την ενασχόλησή του με ΟΤΑ υπήρξε απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ΟΤΑ α΄βαθμού, ΤΙΕΔΑ ΑΕ (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης) στην Αλεξανδρούπολη, με θητεία ένα έτος.
  • Όπως αναφέρει η απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης κ.Σάββα, “Το γεγονός λοιπόν ότι ήταν απλό μέλος του ΔΣ της ΤΙΕΔΑ ΑΕ δεν συνιστά σε καμία περίπτωση «ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η προκήρυξη.

Η απόφαση πιο αναλυτικά του επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ως Ειδικού Συνεργάτη του Χαράλαμπου Παναγόπουλου στον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Βαγγέλη Πουλιλιό, αλλά ουσιαστικά στον επί χρόνια “κολλητό” του φίλο Περιφερειάρχη κ.Τοψίδη, αναφέρει πιο αναλυτικά:

Στην προκειμένη θέση τελικά επιλέχθηκε ο υποψήφιος Χαράλαμπος Παναγόπουλος του Παναγιώτη, ο οποίος όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει τόσο ο νόμος (αρ. 243 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει) όσο και οι όροι της διακήρυξης.
Συγκεκριμένα ο ανωτέρω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, πέραν των λοιπών στοιχείων, είναι κάτοχος απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Λυκείου) ενώ όσον αφορά την ενασχόλησή του με ΟΤΑ υπήρξε απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ΟΤΑ α΄βαθμού, ΤΙΕΔΑ ΑΕ (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης) στην Αλεξανδρούπολη, με θητεία ένα έτος.

Το γεγονός λοιπόν ότι ήταν απλό μέλος του ΔΣ της ΤΙΕΔΑ ΑΕ δεν συνιστά σε καμία περίπτωση «ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η προκήρυξη και επίσης η ανωτέρω αρμοδιότητά του σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν Διευθυντής σε ν.π.ι.δ με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ενδυμάτων, κατόπιν μέλος του ΔΣ του ίδιου ανωτέρω ν.π.ι.δ με το ίδιο αντικείμενο αλλά και μετέπειτα ιδιοκτήτης βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, ουδόλως αποδεικνύουν και μαρτυρούν «επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο ενασχόλησης», όπως ορίζει ο νόμος και η διακήρυξη.

Να ληφθεί υπόψη ότι το αντικείμενο ενασχόλησης του Ειδικού Συνεργάτη Αντιπεριφερειάρχη, συνίσταται ως: «………..Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν………….
Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών της περιφέρειας, παροχ επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από μτον οικείο περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη», όπως ρητά το προσδιορίζει ο νόμος αλλά και η προκήρυξη.


Ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι η παραπάνω ενασχόλησή του με τα συγκεκριμένα καθήκοντα αποδεικνύει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Διοίκησης-Διεύθυνσης, που είναι ο τρίτος όρος που θέτει βέβαια μόνο η προκήρυξη και ΔΕΝ προβλέπεται από το άρθ. 243 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και πάλι δεν πληρείται η βασική προϋπόθεση που ορίζεται ως απαραίτητο προσόν (από το νόμο και την προκήρυξη) που είναι: να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή να έχει ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδεικνυόμενη με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν ως άνω και συγκεκριμένα είναι κάτοχος απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Λυκείου) ενώ όσον αφορά την ενασχόλησή του με ΟΤΑ υπήρξε απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ΟΤΑ α΄βαθμού, ΤΙΕΔΑ
ΑΕ (Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης) στην Αλεξανδρούπολη, με θητεία ένα έτος, το οποίο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση «ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ορίζει ο νόμος αλλά και η προκήρυξη .
Επομένως θα πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός προβαλλόμενος λόγος της παρούσας προσφυγής διότι υπάρχει εσφαλμένη εφαρμογή κανόνα δικαίου και συγκεκριμένα της διάταξης του αρθ. 243 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει αλλά και των όρων της σχετικής προκήρυξης.
Επειδή η αποδοχή της προσφυγής ως βάσιμης για τον ανωτέρω λόγο παρέλκει την εξέταση των λοιπών λόγων που προβάλλει με την παρούσα προσφυγή ο προσφεύγων. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγινα δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Δεχόμαστε την με ημερομηνία κατάθεσης 29-04-2024 προσφυγή του κ. Ζαφείρα Δημητρίου-Χρήστου του Εμμανουήλ κατά της υπ΄αρ. πρωτ. Οικ. 80946/1774/13-03- 2024 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ακυρώνουμε την προσβαλλόμενη με αυτήν απόφαση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Η απόφαση αυτή προσβάλλεται ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Χ.ΠΑΠΑΓΟΠΟΥΛΟΥ