ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Ομοβροντία πυρών από άρματα της ΧΙΙ Μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη – Οι επικίνδυνες περιοχές
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Ομοβροντία πυρών από άρματα της ΧΙΙ Μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη – Οι επικίνδυνες περιοχές

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως την Τετάρτη 19 Μαϊου 21 και από ώρα 08:00 έως 16:00, πρόκειται να πραγματοποιηθούν βολές Αρμάτων, στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη. Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία : Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ Ύψωμα […]

Στρατιωτικοί: Τι θα γίνει με την Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης που δεν καταβάλλεται;
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στρατιωτικοί: Τι θα γίνει με την Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης που δεν καταβάλλεται;

Επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομιών απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, για την συνεχιζόμενη μη καταβολή της Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης των στρατιωτικών. Παράλληλα, αναμένεται η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας τουθέματος για το συγκεκριμένο επίδομα νυχτερινής απασχόλησης, το οποίο είναι μείζονος σημασίας για τους στρατιωτικούς και […]

Αλεξανδρούπολη: Απολύθηκε χθες ο γιος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως τρίτεκνος, απ’ τη μονάδα του Έβρου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Αλεξανδρούπολη: Απολύθηκε χθες ο γιος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως τρίτεκνος, απ’ τη μονάδα του Έβρου

Πολίτης είναι από χθες, αφού πήρε το απολυτήριο του από την Μονάδα Πυροβολικού του Έβρου όπου υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ο Κωνσταντίνος, γιος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων Καβησού Φερών με την 2020 Ε’/ΕΣΣΟ και στη συνέχεια μετατέθηκε στην Μονάδα Πυροβολικού 38 A/K […]

Óôéò 01 êáé 02 Áðñéëßïõ 2021, ôçñþíôáò üëá ôá áðáñáßôçôá õãåéïíïìéêÜ
ðñùôüêïëëá ãéá ôçí ðñüëçøç ôçò ìåôÜäïóçò êáé äéáóðïñÜò ôïõ íÝïõ
êïñùíïúïý, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé ôåëåôÝò ïñêùìïóßáò ôùí Íåïóýëëåêôùí
Ïðëéôþí Èçôåßáò ôçò 2021 ´ÅÓÓÏ.

Ôéò ôåëåôÝò ïñêùìïóßáò óôï 586 Ìç÷áíïðïéçìÝíï ÔÜãìá Ðåæéêïý (Ì/Ð ÔÐ)
êáé óôï ÊÝíôñï Åêðáßäåõóçò Ðõñïâïëéêïý (ÊÅÐÂ), ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá
ôïõò ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò êýñéïò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò êáé ï
Áñ÷çãüò ôïõ Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ Óôñáôïý ÁíôéóôñÜôçãïò ×áñÜëáìðïò Ëáëïýóçò
áíôßóôïé÷á, ïé ïðïßïé êáé áðçýèõíáí ÷áéñåôéóìü óôïõò Íåïóýëëåêôïõò
Ïðëßôåò.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Κατάταξη της 2021 Γ’ ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς με μοριακό τεστ κορονοϊού – Τι προβλέπεται

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στον Στρατό Ξηράς με την 2021 Γ’ ΕΣΣΟ κατηγορίες στρατευσίμων, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι βάσει προηγούμενης απόφασης του ΥΠΕΘΑ υπόχρεοι για κατάταξη με […]

Την κυρά των Μαρασίων τίμησε σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Την κυρά των Μαρασίων τίμησε σήμερα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής

Την κυρά των Μαρασίων τίμησε πριν λίγη ώρα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στον Έβρο σήμερα και αύριο. Ο κ.Στεφανής κατέθεσε στεφάνι στην προτομή που υπάρχει στο ακριτικό χωριό της περιοχής Ορεστιάδας προς τιμήν της Βασιλικής Λαμπρίδου – Φωτάκη, η οποία απεβίωσε σε βαθιά γεράματα (107 […]

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στεφανής: Έρχεται στον Έβρο 26-27 Απριλίου – Ποιους θα συναντήσει, η επίσκεψη στον ορεινό όγκο

-Θα συναντήσει δημάρχους και Μητροπολίτες και θα περιοδεύσει σε Μεγάλο Δέρειο και όλο τον ορεινό όγκο Σουφλίου Στον Έβρο έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα συναντηθεί και με […]

Θα γεμίσει νάρκες η περιοχή ανάμεσα σε Λάβαρα-Ασβεστάδες – Αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας στους κατοίκους
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Θα γεμίσει νάρκες η περιοχή ανάμεσα σε Λάβαρα-Ασβεστάδες – Αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας στους κατοίκους

Θα γεμίσει νάρκες από σήμερα έως τις 23 Απριλίου, η περιοχή του πεδίου βολής “Ψηλός Στάλος” ανάμεσα στα Λάβαρα Σουφλίου και τους Ασβεστάδες Διδυμοτείχου. Κι αυτό γιατί ο στρατός θα καταστρέφει νάρκες που έχουν λήξει και θα μεταφερθούν στον “Ψηλό Στάλο” για να γίνουν οι ελεγχόμενες εκρήξεις. Όπως αναφέρει η […]

«Θωρακίζονται» Έβρος και νησιά: 900 «Μ1117 Guardian» θωρακισμένα οχήματα επιλέγει ο Στρατός Ξηράς απ’ τις ΗΠΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

«Θωρακίζονται» Έβρος και νησιά: 900 «Μ1117 Guardian» θωρακισμένα οχήματα επιλέγει ο Στρατός Ξηράς απ’ τις ΗΠΑ

Τέλος στο ζήτημα της ενίσχυσης του Στρατού Ξηράς με τα αμερικανικά θωρακισμένα τροχοφόρα Μ1117 βάζουν ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ με στόχο ακόμα και μέσα στο 2021 τα πρώτα από αυτά να έχουν φτάσει σε Μονάδες του Έβρου των νησιών. Τις επόμενες εβδομάδες εκτός απροόπτου και αφού φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν τόσο ζητήματα γραφειοκρατίας όσο και τα […]

Εθιμοτυπική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ.Πέτροβιτς, με τον Διοικητή 1ης στρατιάς
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Εθιμοτυπική συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ.Πέτροβιτς, με τον Διοικητή 1ης στρατιάς

Τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτριο Πέτροβιτς επισκέφτηκε ο Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, σε μια εθιμοτυπική συνάντηση. Ο κ.Δεμέστιχας συνοδευόταν από τον Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη και τον Διοικητή της XII Μεραρχίας Πεζικού Έβρου Υποστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του […]

ΕΚΤΑΚΤΟ: Βγήκε πριν λίγο η Προκήρυξη για πρόσληψη 1.000 ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Βγήκε πριν λίγο η Προκήρυξη για πρόσληψη 1.000 ΕΠΟΠ στο Στρατό Ξηράς – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ

Η προκήρυξη για την Πρόσληψη 1.000 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Στρατό Ξηράς βγήκε πριν από λίγο και το Evros-news.gr σας την παρουσιάζει. Να επισημάνουμε ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξήθηκαν και παρέμειναν στα 28 χρόνια (Γεννηθέντες από 1-1-1994 έως 31-12-2002). Μόνο για τους υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ισχύει […]