Ετικέτα: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Στεφανής: “Η επιτυχία στον Έβρο εξύψωσε την ψυχολογία και το ηθικό του Έλληνα”
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στεφανής: “Η επιτυχία στον Έβρο εξύψωσε την ψυχολογία και το ηθικό του Έλληνα”

“Η επιτυχία στον Έβρο εξύψωσε την ψυχολογία και το ηθικό του Έλληνα. Την ίδια αποτελεσματικότητα θα επιδείξουμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλη την επικράτεια, μέχρι και στην τελευταία βραχονησίδα μας”. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ». Ο κ.Στεφανής, […]

Διήμερη περιοδεία-επιθεώρηση του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή στα σύνορα του Έβρου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Διήμερη περιοδεία-επιθεώρηση του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή στα σύνορα του Έβρου

Στον Έβρο βρέθηκε για δυο ημέρες, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Μαρτίου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος επιθεώρησε τα σύνορα του Έβρου και διαπίστωσε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μετά απ’ όσα συνέβησαν ολόκληρο τον Μάρτιο. Ο κ.Στεφανής, λόγω και των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, απέφυγε […]

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής επισκέπτεται αύριο τον Έβρο

Στον Έβρο έρχεται αύριο Πέμπτη ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση στην συνοριογραμμή με την Τουρκία και να ενημερωθεί για την εξέλιξη μετά την απόσυρση εκ μέρους της Τουρκίας των χιλιάδων λαθρομεταναστών προς το εσωτερικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα ξεκινήσει […]

Μήνυμα Στεφανή από Καστανιές: “Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων”
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Μήνυμα Στεφανή από Καστανιές: “Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων”

Στον Έβρο και συγκεκριμένα στις Καστανιές και το Επιτηρητικό Φυλάκιο «1», βρήκε η αλλαγή του χρόνου τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, που έκανε Πρωτοχρονιά μαζί με τους στρατευμένους της περιοχής μας. Ο κ.Στεφανής γιόρτασε με το προσωπικό της φρουράς στο Φυλάκιο 1 των Καστανεών, μια “ανάσα” από τα ελληνοτουρκικά σύνορα […]

Έβρος: Με συρματοπολέγματα και κοινές περιπολίες Στρατού-Αστυνομίας ξεκίνησε η επιχείρηση “σφράγισμα” των συνόρων
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έβρος: Με συρματοπολέγματα και κοινές περιπολίες Στρατού-Αστυνομίας ξεκίνησε η επιχείρηση “σφράγισμα” των συνόρων

Με συρματοπλέγματα στα γνωστά περάσματα των διακινητών λαθρομεταναστών και μικτές περιπολίες Στρατού και Αστυνομίας επιχειρεί η Κυβέρνηση να “σφραγίσει” τα ελληνοτουρκικά σύνορα και να ανακόψει τις ολοένα και αυξανόμενες ροές τους τελευταίους μήνες. Το σχέδιο που έχει καταστρωθεί και επιμελείται ή επιβλέπει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και Εθνικός Συντονιστής για […]

Αλκιβιάδης Στεφανής : ” Ο Έβρος είναι το σπίτι μου” – Όλη νύχτα βρισκόταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλκιβιάδης Στεφανής : ” Ο Έβρος είναι το σπίτι μου” – Όλη νύχτα βρισκόταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Η επιθεώρηση της ελληνοτουρκικής συνοριογραμμής, καθώς και όλων των σημείων ελέγχου και των περασμάτων που αξιοποιούν οι διακινητές λαθρομεταναστών, ήταν ο βασικός λόγος της επίσκεψης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στον Έβρο, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο. Ο κ.Στεφανής που γνωρίζει άριστα την περιοχή λόγω της θητείας του ως αρχηγός ΓΕΣ και […]

Ως το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι υπαξιωματικοί και ελάχιστοι, με αυστηρά κριτήρια, θα γίνονται Αξιωματικοί
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Ως το βαθμό του Ανθυπασπιστή οι υπαξιωματικοί και ελάχιστοι, με αυστηρά κριτήρια, θα γίνονται Αξιωματικοί

Σε μείωση του προσωπικού των Γενικών Επιτελείων κατά 50% προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να ενισχυθούν οι μάχιμες μονάδες. Ησχετική εντολή δόθηκε εγγράφως από τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΘΑ είναι το προσωπικό αυτό να στελεχώσει μάχιμες θέσεις. Μένει να φανεί κατά […]

Εκπληκτικές φωτογραφίες απ’ τη σημερινή άσκηση με συμμετοχή Εβριτών Εθνοφυλάκων στο Δέλτα Έβρου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Εκπληκτικές φωτογραφίες απ’ τη σημερινή άσκηση με συμμετοχή Εβριτών Εθνοφυλάκων στο Δέλτα Έβρου

Παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή και συμμετοχή και Εθνοφυλάκων απ’ τις Φέρες, διεξήχθη το πρωί της Κυριακής η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΤΧΗΣ (ΠΒ) ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»,  στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 2018», στην Περιοχή Ευθύνης της XIIης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ».   […]

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ Α.Στεφανή η σημαντική στρατιωτική άσκηση στο Δέλτα Έβρου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ Α.Στεφανή η σημαντική στρατιωτική άσκηση στο Δέλτα Έβρου

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Δέλτα του Έβρου η μεγάλη στρατιωτική άσκηση “ΤΑΜΣ ΤΧΗΣ (ΠΒ) Μινωτάκης Εμμανουήλ”, προς τιμήν του αξιωματικού που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον καθορισιμό των συνόρων υπέρ της Ελλάδας το 1923 στην συγκεκριμένη περιοχή. Στην άσκηση συμμετείχαν και Εθνοφύλακες από την […]

Στις Φέρες βρέθηκε χθες ο αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Παρακολούθησε άσκηση εθνοφυλάκων
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στις Φέρες βρέθηκε χθες ο αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Παρακολούθησε άσκηση εθνοφυλάκων

Στις Φέρες βρέθηκε χθες ο αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό μετά απ’ όσα έγιναν μετά την σύλληψη των δύο στρατιωτικών από τους Τούρκους στις Καστανιές και την συνεχιζόμενη φυλάκιση τους στην Αδριανούπολη. Ο αρχηγός του Γενικξού Επιτελκείου Στρατού, συνοδευόμενος από την διοικητή του Δ’ Σώματος […]