Ετικέτα: ΑΠΙΣΚΕΨΗ

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χωρίς επίσκεψη στις κατεστραμμένες περιοχές η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Σαμοθράκη

Το πρόγραμμα της αυριανής επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στη Σαμοθράκη, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 105 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού απ’ τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό που ανακοινώθηκε, δεν περιλαμβάνει κάποια επίσκεψη και ατοψία στις κατεστραμμένες από την πρωτοφανή θεομηνία περιοχές. […]