Ετικέτα: ερασιτεχνες αλιειες

Äýï áðü ôá áëéåõôéêÜ óêÜöç óôïí Èåñìáéêü, êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ êáèáñéóìïý ôïõ âõèïý ôïõ Èåñìáéêïý ðïõ ïñãÜíùóå ç Íïìáñ÷ßá Èåóóáëïíßêçò êáé Áëéåõôéêïß Óýëëïãïé ôïõ Íïìïý .Èåóóáëïíßêç ÓÜââáôï 12 Éïõíßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ
ΘΡΑΚΗ

«Καμπανάκι» από τους ερασιτέχνες αλιείς του Έβρου και γενικότερα της Θράκης

Την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η ενδεχόμενη εφαρμογή περιορισμών αλιείας στις νέες περιοχές Natura, εκφράζουν με επιστολή τους στα αρμόδια υπουργεία, ο Σύλλογος υποβρύχιων Αλιέων ΑΜΘ και Θρακικού πελάγους και οι σύλλογοι ερασιτεχνών αλιέων των νομών Έβρου και Ξάνθης. Οι αλιείς, χαρακτηρίζουν ως εθνική […]