Ετικέτα: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Μικρού Δερείου από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Μικρού Δερείου από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Εργασίες αποκατάστασης της ξύλινης στρατιωτικής γέφυρας τύπου “Μπέιλι” που υπάρχει στο Μικρό Δέρειο του Έβρου, αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την γέφυρα στην οποία το Evros-news.gr αναφέρθηκε αρκετές φορές με συνεχή δημοσιεύματα του. Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να συζητηθεί […]

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σαμοθράκη: Η γραφειοκρατία εμπόδιο στο ξεκίνημα των έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου 3,1 εκατ. ευρώ

Συμπληρώνονται σήμερα 8 μήνες από την φοβερή θεομηνία που έπληξε την Σαμοθράκη, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές και η αγωνία κορυφώνεται στο όμορφο νησί, καθώς τα γνωστά προβλήματα της… αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας, δεν επιτρέπουν να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης του κατεστραμμένου οδικού δικτύου. Αν και έγινε η ανάδειξη των δυο προσωρινών αναδόχων για […]

Έργα βελτίωσης του δρόμου Λάδη-Κυπρίνος ετοιμάζει η Περιφέρεια
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έργα βελτίωσης του δρόμου Λάδη-Κυπρίνος ετοιμάζει η Περιφέρεια

Έργα βελτίωσης του επαρχιακού δρόμου από την Λάδη προς τον Κυπρίνο ο οποίος βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και εγκυμονεί κινδύνο9υς για τους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων, ετοιμάζει η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και γι’ αυτό φέρνει θέμα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ της Τετάρτης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η πρόσκληση που […]

Κλειστός ο δρόμος Βάλτος-Φυλάκιο ως 11 Νοεμβρίου λόγω έργων
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κλειστός ο δρόμος Βάλτος-Φυλάκιο ως 11 Νοεμβρίου λόγω έργων

Κλειστός για δυο μήνες θα παραμείνει ο επαρχιακός δρόμος Βάλτος-Φυλάκιο, λόγω εκτέλεσης έργων αποκατάστασης του οδοστρώματος, το οποίο όπως και σε πολλά ακόμα μέρη της περιοχής βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνει ως τις 11 Νοεμβρίου που υπολογίζεται να ολοκληρωθεούν οι εργασίες, από άλλους δρόμους. […]