Ετικέτα: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Μετά από 9 μήνες έγινε οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για το χαλάζι στην Ορεστιάδα!!!
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μετά από 9 μήνες έγινε οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για το χαλάζι στην Ορεστιάδα!!!

Χρειάστηκε να περάσουν 9 ολόκληροι μήνες, προκειμένου η Κυβέρνηση, το Κράτος με την ευρύτερη έννοια, να προχωρήσει στην “Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις)”, για την καταστροφική χαλαζόπτωση της 27ης Ιουλίου του 2017, σε περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας, […]

Ως τις 10 Απριλίου οι δηλώσεις στον ΕΛΓΑ απ’ τους αγρότες των πλημμυρισμένων περιοχών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ως τις 10 Απριλίου οι δηλώσεις στον ΕΛΓΑ απ’ τους αγρότες των πλημμυρισμένων περιοχών

Περισσότερα από 90.000 στρέμματα εκτιμάται ότι βρίσκονται κάτω από τα νερά των πλημμυρών του Έβρου, σε όλο το μήκος της παραποτάμιας ζώνης του νομού. Από αυτά, τα 40.000 στρέμματα ήταν σπαρμένα, με χειμερινά σιτηρά, μηδική, σπαράγγια, σκόρδα και χειμερινά κηπευτικά, ενώ τα υπόλοιπα 50.000 στρέμματα είναι καλλιεργήσιμη γη, στην οποία […]

Χαλαζόπτωση σε διάφορες περιοχές του Έβρου (φωτό)
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χαλαζόπτωση σε διάφορες περιοχές του Έβρου (φωτό)

Ο ανοιξιάτικος καιρός κάνει… παιχνίδια, αλλά δυστυχώς προκαλεί και προβλήματα στις καλλιέργειες, αφού πριν λίγη ώρα είχαμε χαλαζοπτώσεις κατά τόπους και μάλιστα έπιασαν σε διάφορα σημεία του νομού Έβρου. Συγκεκριμένα, σε χωριά του δήμου Σουφλίου όπως Φυλακτό, Λύρα, Τυχερό από την μεριά του νότιου Έβρου, αλλά και στο βόρειο Έβρο […]

Νύχτα καταστροφών από νεαρούς που διαστρέβλωσαν το έθιμο και στις Φέρες
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νύχτα καταστροφών από νεαρούς που διαστρέβλωσαν το έθιμο και στις Φέρες

Νύχτα καταστροφών από νεαρούς που διαστρέβλωσαν και ξεφτίλισαν με χαρακτηριστική ευκολία το έθιμο της παραμονής των Αγίων Θεοδώρων, παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας και του εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιομακίου, που τουλάχιστον περιόρισαν τις ζημιές. Το έθιμο που κρατάει από παλιά και σύμφωνα με αυτό οι νεαροί έκλεβαν τις πόρτες από τα […]

Ξεφτίλισαν το έθιμο, καίγοντας κάδους και προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα νεαροί στον Μαίστρο
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεφτίλισαν το έθιμο, καίγοντας κάδους και προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα νεαροί στον Μαίστρο

Ξεφτίλισαν το έθιμο που υπάρχει παραμονή των Αγίων Θεοδώρων, καίγοντας κάδους και προκαλώντας καταστροφές σε αυτοκίνητα συγχωριανών τους κάποιοι νεαροί στον Μαίστρο. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να σβήσουν τις φωτιές, ενώ η αστυνομία συγκέντρωσε ήδη στοιχεία για να γίνουν προσαγωγές και συλλήψεις. Gepostet von Γιάννης Ναϊτίδης am Freitag, […]

Σαμοθράκη: Υπεγράφησαν χθες δυο συμβάσεις αποκατάστασης καταστροφών στο “Ιερό των Μεγάλων Θεών”
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαμοθράκη: Υπεγράφησαν χθες δυο συμβάσεις αποκατάστασης καταστροφών στο “Ιερό των Μεγάλων Θεών”

Δυο συμβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση των καταστροφών που υπέστη το Ιερό των Μεγάλων Θεών στην Αρχαία Πόλη της Σαμοθράκης από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεµβρίου 2017, υπεγράφησαν χθες στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και μελετητικού γραφείου της Κομοτηνής. Οι συμβάσεις φτάνουν το ποσό των 13.500 ευρώ περίπου […]

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στη Σαμοθράκη των βιβλικών καταστροφών μόνο 150.000 ευρώ, στην Καρδίτσα 500.000

Πως το φώναζε ο συγχωρεμένος Μιλτιάδης Έβερτ; Καρδίτσα-Καρδίτσα. Την στιγμή που στην Σαμοθράκη των βιβλικών καταστροφών από την πρωτοφανή θεομηνία έχουν δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών μόλις 150.000 ευρώ μέχρι τώρα, σε άλλο δήμο, αυτόν της Καρδίτσας, με χθεσινή απόφαση του υπουργείου Υποδομών του κ.Σπίρτζη, δίνουν 500.000 ευρώ, δηλαδή μισό […]

Καταστράφηκε το δίκτυο ύδρευσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα λέει ο δήμος Σαμοθράκης
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Καταστράφηκε το δίκτυο ύδρευσης. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα λέει ο δήμος Σαμοθράκης

Τεράστια, σχεδόν απόλυτη καταστροφή έχει υποστεί το δίκτυο ύδρευσης της Σαμοθράκης και δεν μπορεί να δοθεί η παραμικρή λύση άμεσα, αφού η παράλληλα καταστροφή των δρόμων από την φοβερή θεομηνία στις αρχές της εβδομάδας, δεν επιτρέπει την πρόσβαση στα συνεργεία. Αυτό παραδέχεται και ο δήμος Σαμοθράκης με την επίσημη ανακοίνωση […]

SAOS Ferries: Δωρεάν εισιτήρια για Σαμοθράκη σε στελέχη και μηχανήματα δημοσίων υπηρεσιών λόγω θεομηνίας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

SAOS Ferries: Δωρεάν εισιτήρια για Σαμοθράκη σε στελέχη και μηχανήματα δημοσίων υπηρεσιών λόγω θεομηνίας

Άμεση ήταν η αντίδραση και ανταπόκριση της εταιρείας SAOS Ferries στην πρωτοφανή θεομηνία που έπληξε την Σαμοθράκη. Με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τα εισιτήρια τόσο των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών, όσο και των μηχανημάτων και οχημάτων που μετακινούνται από και προς την Σαμοθράκη, προκειμένου να γίνει όσο […]

Δήμος Σαμοθράκης: Κλειστά και αύριο τα σχολεία. Μην πίνετε νερό μέχρι να ελεγχθεί
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Δήμος Σαμοθράκης: Κλειστά και αύριο τα σχολεία. Μην πίνετε νερό μέχρι να ελεγχθεί

Η Σαμοθράκη προσπαθεί να επουλώσει τις τεράστιες πληγές που άνοιξε η πρωτοφανής θεομηνία που την έπληξε χθες βράδυ, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές ιδιαίτερα στην Χώρα. Παραμένει φυσικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,, όπως και κηρύχθηκε το μεσημέρι από τον Γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη. Τόσο αυτός όσο και ο Υπουργός Υποδομών […]