Ετικέτα: ορεινος ογκος

Σουφλί: Υπογράφηκε η σύμβαση, ξεκινάει το έργο 2.245.000 ευρώ αποκαταστάσεων σε χωριά ορεινού όγκου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σουφλί: Υπογράφηκε η σύμβαση, ξεκινάει το έργο 2.245.000 ευρώ αποκαταστάσεων σε χωριά ορεινού όγκου

Άλλο ένα σημαντικό έργο ξεκινάει στον δήμο Σουφλίου, με την υπογραφή σύμβασης από τον δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο, η δημοτική αρχή του οποίου εξασφάλισε την χρηματοδότηση 2.245.000 ευρώ.  Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου; Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Σουφλίου Καλακίκου Παναγιώτη και του αναδόχου «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Α.Τ.Ε.», για το […]

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò, ôï äéÞìåñï 13 êáé 14 Äåêåìâñßïõ 2019, ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôïí ¸âñï
.Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôïõ óõíáíôÞèçêå ìå ôïõò ÄéïéêçôÝò ôïõ Ä´ ÓÓ, ôùí ×ÉÉ êáé ×VI Ì/Ê ÌÐ, ôïõò Áóôõíïìéêïýò ÄéåõèõíôÝò ôùí Ä.Á. Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ÏñåóôéÜäáò êáé ôïí ÄéïéêçôÞ ôçò ËéìåíéêÞò Áñ÷Þò Áëåîáíäñïýðïëçò, áðü ôïõò ïðïßïõò åíçìåñþèçêå ãéá ôçí ðñüïäï õëïðïßçóçò ôùí äéáôáãþí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý – ðñïóöõãéêïý æçôÞìáôïò.
ÊéíÞèçêå ïäéêþò óôá ÷åñóáßá óýíïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ ðïôáìïý ¸âñïõ óôéò Ðåñéï÷Ýò Åõèýíçò ôçò 3çò - 7çò – 30çò - 31çò – 50çò Ì/Ê ÔÁÎ êáé ôçò ÔÄ 21ïõ Ì/Ê ÓÐ, üðïõ ðñáãìáôïðïßçóå åëÝã÷ïõò ôùí êïéíþí äñÜóåùí Óôñáôïý ÎçñÜò – ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôùí Óçìåßùí ÅðéôÞñçóçò, êáèþò åðßóçò êáé ôùí áðïôñåðôéêþí åìðïäßùí.
ÅðéóêÝöèçêå ôï íåïóõóôáèÝí Åíéáßï ÊÝíôñï ÅëÝã÷ïõ – ÅðéôÞñçóçò Óõíüñùí (ÅÊÅÅÓ), óôç ÍÝá Âýóóá ÏñåóôéÜäáò, üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ êáé ôéò äõíáôüôçôåò åðéôÞñçóçò.
ÔÝëïò, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò åðéóêÝöèçêå ôï ÊÝíôñï Õðïäï÷Þò êáé Ôáõôïðïßçóçò (ÊÕÔ) ôïõ ¸âñïõ, üðïõ óõíáíôÞèçêå êáé óõíïìßëçóå ìå ôç ÄéïéêÞôñéá.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Στεφανής: Έρχεται στον Έβρο 26-27 Απριλίου – Ποιους θα συναντήσει, η επίσκεψη στον ορεινό όγκο

-Θα συναντήσει δημάρχους και Μητροπολίτες και θα περιοδεύσει σε Μεγάλο Δέρειο και όλο τον ορεινό όγκο Σουφλίου Στον Έβρο έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Evros-news.gr, ο κ.Στεφανής θα συναντηθεί και με […]

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ-Ντοκουμέντα: Πως μεταφέρουν 15 λαθρομετανάστες με ένα αυτοκίνητο απ’ τον ορεινό όγκο Σουφλίου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ-Ντοκουμέντα: Πως μεταφέρουν 15 λαθρομετανάστες με ένα αυτοκίνητο απ’ τον ορεινό όγκο Σουφλίου

Δυο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ-Ντοκουμέντα, τα οποία δείχνουν πως γίνεται η διακίνηση των λαθρομεταναστών από τα χωριά του ορεινού όγκου της περιοχής Σουφλίου αρχικά στην Ροδόπη και στη συνέχεια στο εσωτερικό της υπόλοιπης χώρας, παρουσιάζει το Evros-news.gr. Δείχνουν έναν από τους τρόπους που επιλέγουν οι διακινητές για να μην διακινδυνεύσουν οι ίδιοι […]

ΒΙΝΤΕΟ: Ούτε οι κακές καιρικές συνθήκες αποτρέπουν τους λαθρομετανάστες να κινούνται στα ορεινά Σουφλίου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Ούτε οι κακές καιρικές συνθήκες αποτρέπουν τους λαθρομετανάστες να κινούνται στα ορεινά Σουφλίου

Ο χειμώνας έφτασε στο νομό Έβρου, οι καιρικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό με πολύ κρύο και βροχές, αλλά δεν φαίνεται να αποτρέπουν τους λαθρομετανάστες από διάφορες χώρες να περνούν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μπορεί όντως οι ροές να έχουν μειωθεί, αλλά το πρόβλημα παραμένει, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο του […]

Σουφλί: Συνεχίζουν ανενόχλητοι τις κλοπές και τις… βόλτες οι λαθρομετανάστες στον ορεινό όγκο (ΒΙΝΤΕΟ)
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σουφλί: Συνεχίζουν ανενόχλητοι τις κλοπές και τις… βόλτες οι λαθρομετανάστες στον ορεινό όγκο (ΒΙΝΤΕΟ)

-Χθες επιχείρησαν να κλέψουν και πάλι ζώα και μηχανάκια στο χωριό Μεγάλο Δέρειο -Πιάνει μερικούς η αστυνομία, αλλά τα δάση είναι γεμάτα λαθρομετανάστες σε πρόχειρους καταυλισμούς Τα σοβαρά προβλήματα στα χωριά του ορεινού όγκου Σουφλίου με την παρουσία δεκάδων και πολλές φορές εκατοντάδων λαθρομεταναστών, οι οποίοι όμως μόνο… βολτάρουν ανενόχλητοι, […]

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Και στρατιωτικά κρεβάτια σε πρόχειρο καταυλισμό λαθρομεταναστών μέσα στον ορεινό όγκο Σουφλίου!!! (φωτορεπορτάζ)
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Και στρατιωτικά κρεβάτια σε πρόχειρο καταυλισμό λαθρομεταναστών μέσα στον ορεινό όγκο Σουφλίου!!! (φωτορεπορτάζ)

Η κατάσταση έχει ξεφύγει και έφτασε στο απροχώρητο στα χωριά του ορεινού όγκου Σουφλίου, αφού δεκάδες έως και εκατοντάδες λαθρομετανάστες έχουν φτάσει στο σημείο να κοιμούνται ακόμα και σε… ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ, στους πρόχειρους καταυλισμούς μέσα στο δάσος. Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τοι Evros-news.gr, βλέπετε ξεκάθαρα τα συγκεκριμένα κρεβάτια, που […]

Έβρος: Η κατάργηση (απ’ τον Συριτούδη;) του στρατιωτικού κλιμακίου σύλληψης λαθρομεταναστών, αύξησε τις ροές στα ορεινά Σουφλίου
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έβρος: Η κατάργηση (απ’ τον Συριτούδη;) του στρατιωτικού κλιμακίου σύλληψης λαθρομεταναστών, αύξησε τις ροές στα ορεινά Σουφλίου

Το προχθεσινό συμβάν στο χωριό Μεγάλο Δέρειο του ορεινού όγκου της περιοχής Σουφλίου, το οποίο ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ το Evros-news.gr, όταν 29 λαθρομετανάστες έκλεψαν ζώνα, τα έσφαξαν, τα μαγείρεψαν σε αυτοσχέδια κουζίνα μέσα στο δάσος και τα έφαγαν, ήρθε απλά να επιβεβαιώσει μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ […]

Έβρος: Χιόνια απόψε στα ορεινά του Σουφλίου, Δευτέρα, Τρίτη πιθανόν στα πεδινά του νομού
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έβρος: Χιόνια απόψε στα ορεινά του Σουφλίου, Δευτέρα, Τρίτη πιθανόν στα πεδινά του νομού

Αγριεύει ο καιρός από σήμερα Κυριακή και στο νομό Έβρου, αφού κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ μέχρι και την Τρίτη βράδυ, αναμένονται θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια. Όπως αναφέρει η σελίδα μετεωρολογικών προβλέψεων Ορέστης Ορεστιαδίτης (Weather News), οι ριπές του ανέμου θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ!! Έτσι από […]