Ετικέτα: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οργή Σαμαρά για το Σκοπιανό-Σφοδρή κριτική σε Παυλόπουλο, Τσίπρα: “Αχρείαστος και ταπεινωτικός συμβιβασμός.”
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Σαμαρά για το Σκοπιανό-Σφοδρή κριτική σε Παυλόπουλο, Τσίπρα: “Αχρείαστος και ταπεινωτικός συμβιβασμός.”

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας πως δεν είναι μόνο μια κακή συμφωνία, αλλά και ένας αχρείαστος και ταπεινωτικός συμβιβασμός. Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει πως οι πανηγυρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να καλύψουν την καθολική απογοήτευση του ελληνικού λαού προσθέτοντας πως […]

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χωρίς επίσκεψη στις κατεστραμμένες περιοχές η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Σαμοθράκη

Το πρόγραμμα της αυριανής επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στη Σαμοθράκη, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 105 χρόνων από την απελευθέρωση του νησιού απ’ τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό που ανακοινώθηκε, δεν περιλαμβάνει κάποια επίσκεψη και ατοψία στις κατεστραμμένες από την πρωτοφανή θεομηνία περιοχές. […]

Αλεξανδρούπολη: Θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το δημοτικό συμβούλιο στη Σαμοθράκη
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Αλεξανδρούπολη: Θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το δημοτικό συμβούλιο στη Σαμοθράκη

Από την προηγούμενη ημέρα και συγκεκριμένα Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, θα μεταβούν στην Σαμοθράκη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να πάρουν μέρος στην συνεδρίαση του διαδημοτικού οργάνου που έχει οριστεί  για την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου. Αυτό θα γίνει προκειμένου να παραστούν στην υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας […]

Άγνωστες στιγμές της επίσκεψης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φοιτητών Ορεστιάδας (φωτό)
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Άγνωστες στιγμές της επίσκεψης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Φοιτητών Ορεστιάδας (φωτό)

Άγνωστες στιγμές της; επίσκεψης της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο, έδωσε στη δημοσιότητα με φωτογραφικό υλικό η Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Ορεστιάδας. Μια επίσκεψη ιδιαίτερα τιμητική για τους ίδιους, με ανάμεικτα συναισθήματα και με κυρίαρχα αυτά της εθνικής υπερηφάνειας. Η επίσκεψη στο προεδρικό Μέγαρο και η συνάντηση με τον κ. […]

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 25 Μαίου η Χ.Ο.Φ Ορεστιάδας
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 25 Μαίου η Χ.Ο.Φ Ορεστιάδας

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα βρεθεί στις 25 Μαίου η Χορευτική Ομάδα Φοιτητών Ορεστιάδας προκειμένου να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλος. Η πρόσκληση είχε γίνει κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Παυλόπουλου στην Ορεστιάδα και η Χορευτική Φοιτητική Ομάδα, συνοδευμένη από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας […]