Ετικέτα: ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

Äýï áðü ôá áëéåõôéêÜ óêÜöç óôïí Èåñìáéêü, êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ êáèáñéóìïý ôïõ âõèïý ôïõ Èåñìáéêïý ðïõ ïñãÜíùóå ç Íïìáñ÷ßá Èåóóáëïíßêçò êáé Áëéåõôéêïß Óýëëïãïé ôïõ Íïìïý .Èåóóáëïíßêç ÓÜââáôï 12 Éïõíßïõ 2010 ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ
ΘΡΑΚΗ

«Καμπανάκι» από τους ερασιτέχνες αλιείς του Έβρου και γενικότερα της Θράκης

Την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να φέρει η ενδεχόμενη εφαρμογή περιορισμών αλιείας στις νέες περιοχές Natura, εκφράζουν με επιστολή τους στα αρμόδια υπουργεία, ο Σύλλογος υποβρύχιων Αλιέων ΑΜΘ και Θρακικού πελάγους και οι σύλλογοι ερασιτεχνών αλιέων των νομών Έβρου και Ξάνθης. Οι αλιείς, χαρακτηρίζουν ως εθνική […]

Νομιμοποιείται το camping Σαμοθράκης. Έργα υποδομών και ύδρευσης και σε περιοχές Natura
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νομιμοποιείται το camping Σαμοθράκης. Έργα υποδομών και ύδρευσης και σε περιοχές Natura

Στη νομιμοποίηση υφιστάμενων camping σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτό της Σαμοθράκης περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά και δυνατότητα έγκρισης έργων υποδομών και ύδρευσης σε περιοχές Natura, έπειτα από τη διαπίστωση ότι Δήμοι και υπηρεσίες, σε νησιά όπως η Σαμοθράκη και η Θάσος που κατά […]