Ετικέτα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δόθηκε παράταση πριν λίγο για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
ΕΛΛΑΔΑ

Δόθηκε παράταση πριν λίγο για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019 με το υπουργείο Οικονομικών να δίνει παράταση 15 ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που δεν έχουν πληρώσει ακόμα τα τέλη και έτσι δίνεται ένα ακόμα περιθώριο για να τακτοποιήσουν […]

Η ΕΠΟΦΕ διαμαρτύρεται στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΠΟΦΕ διαμαρτύρεται στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων

Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (ΕΠΟΦΕ) ενώνει τη φωνή της με τις Ενώσεις Πολιτιστικών Φορέων όλης της Ελλάδας (Κισάμου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Ρόδου, Καρδίτσας) ζητώντας με επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών την κατάργηση από την υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Δικαιούχων του Ν.4557/2018 των πολιτιστικών συλλόγων της χώρας που δεν […]

Έργα 26 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει το υπουργείο Οικονομικών
ΘΡΑΚΗ

Έργα 26 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει το υπουργείο Οικονομικών

Ποσό πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για υλοποίηση 35 μεγάλων ή μικρότερων έργων στο νομό του Έβρου από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία και τα προγραμμάτισε, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, που ανακοινώθηκε ότι ενέκρινε το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του νομού. Τα […]

ÊáôåóôñáììÝíïò äñüìïò ìåôÜ ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýðëçîå ôç ÓáìïèñÜêç áðü ôï áðüãåõìá ôçò ÄåõôÝñáò Ýùò êáé ôï ðñùß ôçò Ôñßôçò, ôçí ÔåôÜñôç 27 Óåðôåìâñßïõ 2017. Áðü ôï ìåóçìÝñé ôçò Ôñßôçò, ï äÞìïò ÓáìïèñÜêçò êçñý÷èçêå óå êáôÜóôáóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò, åíþ  êëéìÜêéá ôùí ìç÷áíéêþí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Õðïäïìþí, ðïõ âñÝèçêáí áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ óôï íçóß Ýèåóáí ùò ðñïôåñáéüôçôá ôçí Üìåóç áðïêáôÜóôáóç ôçò ×þñáò, ç ïðïßá Ý÷åé õðïóôåß ôåñÜóôéåò æçìéÝò áðü ôéò ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ëÜóðçò êáé âñÜ÷ùí áðü ôá íåñÜ ôçò èåïìçíßáò. Óýìöùíá ìå ôï õðïõñãåßï Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí ïé óçìáíôéêüôåñåò æçìßåò êáôáãñÜöïíôáé óôá êôÞñéá ôïõ äçìáñ÷åßïõ êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò. Áðü óÞìåñá îåêéíïýí ïé áõôïøßåò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí æçìéþí ôùí ðëçãÝíôùí, áðü ôá óõíåñãåßá ôïõ õðïõñãåßïõ ðïõ âñßóêïíôáé óôï íçóß óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ôïðéêïýò öïñåßò,  þóôå íá ðñï÷ùñÞóïõí Üìåóá ïé áðïæçìéþóåéò.. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/STR
ΘΡΑΚΗ

Πρόταση της Περιφέρειας στο υπουργείο Οικονομικών για άμεση ένταξη έργων αποκατάστασης στη Σαμοθράκη

Πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης για άμεση ένταξη του “Έργου Φυσικών Καταστροφών λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη νήσο Σαμοθράκη” στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έστειλε η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με υπογραφή του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου στις 26 Οκτωβρίου. Στην ειγηγητική έκθεση προς τον υπουργό κ.Παπαδημητρίου, ο κ.Μέτιος επισημαίνει […]