Εργατικό Κέντρο Έβρου: Πότε πρέπει να πάρετε το δώρο Χριστουγέννων και πώς υπολογίζεται

Εργατικό Κέντρο Έβρου: Πότε πρέπει να πάρετε το δώρο Χριστουγέννων και πώς υπολογίζεται

Το Εργατ/κό Κέντρο Ν.Έβρου , στα πλαίσια ενημέρωσης των εργαζομένων σας κάνει γνωστά σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και το χρόνο καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2017

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

Το Δώρο Χριστουγέννων, όπως και το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως , με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή η σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους.

Κατ’ αρχήν, όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε  εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται δώρου (επιδόματος) Χριστουγέννων και στον υπολογισμό αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητά του εργαζόμενου ως μισθωτού ή εργατοτεχνίτη, αλλά ο τρόπος αμοιβής (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, μισθό) και ο χρόνος απασχόλησης τους εντός του έτους.

Βάσει νόμου το δώρο πρέπει να χορηγηθεί από τους εργοδότες στους εργαζόμενους μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2017. Τα δώρα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση  να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων για το 2017 όπου είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται: α) Σαν Δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες (19) χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσης και γ) Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα όπου υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση. Δώρο δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους, πριν από τις παραπάνω γιορτές είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.

Χρόνος που συνυπολογίζεται στο Δώρο Χριστουγέννων

Συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. Οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι μισθωτοί που απουσίασαν λόγω ασθένειας δικαιούνται να υπολογίσουν ολόκληρο το χρόνο ασθένειάς τους αφαιρώντας μόνο τις ημέρες για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Για παράδειγμα, αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 50 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 30 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 30 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 50.

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (Εκ περιτροπής απασχόληση )

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο ) και λιγότερες από 6 ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 1/05 έως 31/12/Το ποσό  του δώρου  προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση  

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με την πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 1/05 έως 31/12.Το ποσό  του δώρου  προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάση του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1/5/2017 έως 31/12/2017 Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε η διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουμε πολλαπλασιάζεται επι τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Το ποσό  του δώρου  προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666

 ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

(Περίοδος Εργασίας 1 Μαϊου – 31 Δεκεμβρίου

Η Β Η Β Η Β Η Β Η Β Η Β Η Β
1 0,10 36 3,78 71 7,46 106 11,14 141 14,84 176 18,52 211 22,20
2 0.20 37 3,88 72 7,56 107 11,24 142 14,94 177 18,62 212 22,30
3 0.32 38 4 73 7,68 108 11,36 143 15,04 178 18,72 213 22,42
4 0,42 39 4,10 74 7,78 109 11,46 144 15,14 179 18,84 214 22,52
5 0,53 40 4,20 75 7,88 110 11,56 145 15,24 180 18,94 215 22,62
6 0,63 41 4,30 76 8 111 11,68 146 15,36 181 19,04 216 22,72
7 0,73 42 4,42 77 8,10 112 11,78 147 15.46 182 19,14 217 22,84
8 0,83 43 4,52 78 8,20 113 11,88 148 15,56 183 19,24 218 22,94
9 0,95 44 4,62 79 8,30 114 12 149 15,68 184 19,36 219 23,04
10 1,05 45 4,72 80 8,42 115 12,10 150 15,78 185 19,46 220 23,14
11 1,15 46 4,84 81 8,52 116 12,20 151 15,88 186 19,56 221 23,24
12 1,25 47 4,94 82 8,62 117 12,30 152 16 187 19,68 222 23,36
13 1,36 48 5,04 83 8,72 118 12,42 153 16,10 188 19,78 223 23,46
14 1,46 49 5,14 84 8,84 119 12,52 154 16,20 189 19,88 224 23,56
15 1,56 50 5,24 85 8,94 120 12,62 155 16,30 190 20 225 23,68
16 1,68 51 5,36 86 9,04 121 12,72 156 16,42 191 20,10 226 23,78
17 1,78 52 5,46 87 9,14 122 12,84 157 16,52 192 20,20 227 23,88
18 1,88 53 5,56 88 9,24 123 12,94 158 16,62 193 20,30 228 24
19 2 54 5,68 89 9,36 124 13,04 159 16,72 194 20,42 229 24,10
20 2,10 55 5,78 90 9,46 125 13,14 160 16,84 195 20,52 230 24,20
21 2,20 56 5,88 91 9,56 126 13,24 161 16,94 196 20,62 231 24,30
22 2,30 57 6 92 9,68 127 13,36 162 17,04 197 20,72 232 24,42
23 2,42 58 6,10 93 9,78 128 13,46 163 17,14 198 20,84 233 24,52
24 2,52 59 6,20 94 9,88 129 13,56 164 17,24 199 20,94 234 24,62
25 2,72 60 6,30 95 10 130 13,68 165 17,36 200 21,04 235 24,72
26 2,62 61 6,42 96 10,10 131 13,78 166 17,46 201 21,14 236 24,84
27 2,72 62 6,52 97 10,20 132 13,88 167 17,56 202 21,24 237 24,94
28 2,84 63 6,62 98 10,30 133 14 168 17,68 203 21,36 238 25
29 2,94 64 6,72 99 10,42 134 14,10 169 17,78 204 21,46    
30 3,04 65 6,84 100 10,52 135 14,20 170 17,88 205 21,56    
31 3,14 66 6,94 101 10,62 136 14,30 171 18 206 21,68    
32 3,36 67 7,04 102 10,72 137 14,42 172 18,10 207 21,78    
33 3,46 68 7,14 103 10,84 138 14,52 173 18,20 208 21,88    
34 3,56 69 7,24 104 10,94 139 14,62 174 18,30 209 22    
35 3,68 70 7,36 105 11,04 140 14,72 175 18,42 210 22,10    

H  = Ημερες εργασίας ημερολογιακές

Β.  =  Αναλογούντα ημερομίσθια Δώρου