Ðáñïõóßáóç ôùí ï÷çìÜôùí êáé ôïõ èåóìïý ôùí êéíçôþí áóôõíïìéêþí ìïíÜäùí ãéá ôçí áóôõíüìåõóç ôùí ðáñáìåèïñßùí ðåñéï÷þí, óôï ðñïáýëéï ôçò ðñþçí ó÷ïëÞò áîéùìáôéêþí ôçò ÅËÁÓ óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 23 Áðñéëßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Έβρος: Σε ποιες περιοχές θα βρεθούν οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες την ερχόμενη εβδομάδα

Το πρόγραμμα για την επόμενη εβδομάδα (από 11 έως και 17 Οκτωβρίου του έτους 2021) με τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοινώθηκε ως συνήθως.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, στις περιοχές των δύο Αστυνομικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, θα έχουμε:

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*